Контакти

Документи и полезни връзки

Справочна информация, важни нормативни актове и полезни връзки свързани със стартиране на Бизнес.

Кадастър и имотен регистър

Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК)

Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва дейности по:

  • Създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна;
  • Разработване на проекти на законови и подзаконови нормативни актове в областта на кадастъра и геодезията;
  • Осъществяване на дейността по кадастъра координирано с дейностите по имотния регистър, ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти;
  • Извършване на административно - техническо обслужване на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация;
  • Поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд;
  • Водене на регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография.

Имотен регистър

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове. В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет.

Интегриран геопортал на Община Бургас

В интегрирания геопортал може да намерите регистри на общинската собственост, регистри на рекламни площи и други обекти, както и интерактивни специализирани карти на общината, свързани с тези регистри.