Контакти

Условия за бизнес

Бургас има благоприятно положение и предлага на инвеститорите уникално съчетание от условия и възможности за развитие на техния бизнес.

Демография / Образование

Демографски профил на България и Бургас

 

Демографски профил на България

 • Население: ~ 7,1 млн. души
 • Работна сила: ~ 3,2 млн. души
 • Около 60% от населението в трудоспособна възраст (25-64 години) говорят най-малко един чужд език
 • Приблизително 80% от населението в трудоспособна възраст има за работа средно или висше образование
 • България е силно урбанизирана страна, тъй като в градовете живее около 74% от населението й.

Демографски профил на Бургас

Община Бургас е четвъртата по големина община в България.

 • Населението на Община Бургас през 2019 г. е 233 844 души
 • 128 516 от гражданите са в трудоспособна възраст
 • Около 93% от населението на общината е съсредоточено в град Бургас.
 • Бургас е градът с най-висок ръст на населението в България за 2016г.

 

Образование

В Бургас има два университета, четири колежа и 59 образователни институции, от които 12 професионални гимназии. През 2018г. в града откри филиал Националната художествена академия, където се обучават студенти по специалности от професионално направление "Изобразително изкуство". От 2019г. в новооткртия Медицински факултет в структурата на университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на специалност "Медицина".

59 образователни институции, от които 11 професионални средни училища
3 144 завършили гимназия, от които 1 152 завършили професионални средни училища.
12 001 ученици, от които 5 080 в професионалните гимназии
2 067 висшисти.

 

Статистика

 • 500 студенти от Бургас посещават курсове по китайски език
 • 98% от учениците в средните училища в Бургас учат чужд език
 • 73% изучават поне два чужди езика
 • 1 302 завършили висше образование за 2019 година

 

Колеж
Бакалавър
Магистър
Две магистратури
2,5
15,0
13,5
0,5
31,5
Завършили висше образование, продължаващи с обучението
Професионална гимназия
Средно училище
19,2
23,5
42,7
Завършили гимназия, продължаващи с обучението
висше образование
25,8
25,8
В момента следват висше образование

 

Училища

В област Бургас има 16 професионални училища, от които 12 са на територията на Община Бургас. Професионалните гимназии предлагат специалности на системното програмиране, технологията на фармацевтичната и парфюмерийно-козметичната продукция, технологичния и микробиологичен контрол в химическата промишленост, митническата и данъчната администрация, индустриалната естетика и дизайн, корабната механика, морското корабостроене, хотелиерската организация.

Бургас е с изключително силна Природоматематическа гимназия и перфектно  ниво на обучение в езиковите гимназии и Търговската гимназия, където се изучава засилено повече от един чужд език. Това са Природоматематическата гимнация, с традиции в подготовката на добри математици и програмисти, Гимназия по английски език, Гимназия по немски език, Руска езикова гимназия, Висше училище. Училище за романски езици (френски, испански, италиански), Търговска гимназия. 90% от завършилите училище по немски език получават сертификат за немски език.

Професионални гимназии

1. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации е най-новото високотехнологично училище в Бургас. Мисията му е да подготвя ИT специалисти с висока добавена стойност.

Гимназистите се обучават в специалностите "Програмно осигуряване" и "Приложен програмист" с интензивно изучаване на английски език и 5-годишен срок на обучение. Учениците от двете професионални направления изучават всички съвременни програмни езици и придобиват знания и умения в областите - хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика, изкуствен интелект и киберсигурност.

Качеството на обучението в гимназията е гарантирано от висококвалифицираните учители и доказаните експерти и програмисти от ИТ сектора.

Обучението се извършва в модерен и високотехнологичен кампус, разполагащ с общежитие, ученически стол, учебен корпус, физкултурен салон, учебна фирма по програмиране, просторен двор с възможности за спорт на открито и осигурен транспорт.

Училището предлага още възможност за стипендии по време на обучението и гарантирана работа след завършването му.

www.codingburgas.bg

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации 

2. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика.

www.pgmee.com

3. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ПГСАГ "Кольо Фичето" Бургас е създаден през 1960 г. През повече от 55-годишната си история той е обучил хиляди строителни кадри - строителни техници, геодезисти, водостроители, техник-озленители. Голяма част от неговите възпитаници днес са предприемачи, строителни техници, ръководители във водещи строителни фирми на територията на цялата страна.

ПГСАГ "Кольо Фичето" е професионално училище и провежда успешна политика за обучение и подготовка на учениците по професии и специалности, които са съобразени с изискванията на пазара на труда. Това гарантира на завършилите реализация в избраното професионално направление.
Приемът се извършва след завършен VІІ-ми клас и е с интензивно изучаване на чужди езици.
Възпитаниците на гимназията се обучават в различни форми на обучение.

1. Дневна форма на обучение със специалности:"Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Геодезия", "Парково строителство и озеленяване", "Транспортно строителство".
2. Квалификационен курс по Рамкова програма Е за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация след завършено средно образование.
3. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на професия или част от професия, за лица навършили 16 г.
4. Обучение чрез работа /дуална система на обучение/, при която професионалната квалификация се придобива, чрез:
- практическо обучение в реална работна среда и обучение в професионална гимназия.
5. Самостоятелна форма на обучение на лица навършили 16 годишна възраст.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://kolioficheto.com

4. Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас е общинска неспециализирана професионална гимназия. Училището съществува от 1959 г. В него през учебната 2016/2017 г. се обучават 1017 ученици в дневна форма на обучение, като 25 от тях ще се обучават по дуална система и 36 ученици в самостоятелна форма на обучение. Училището обучава ученици, приети след седми и след осми клас.
В училището се овладяват професии, от сферата на туризма: "Хотелиер", "Администратор в хотелиерството", "Ресторантьор", "Организатор на туристическата агентска дейност", "Техник-технолог в ХВП", които дават трета степен професионална квалификация и "Готвач", която дава втора степен професионална квалификация. Интензивно се изучават Английски, Немски и Руски езици.
През учебната 2016/2017 г. за пръв път в ПГТ е осъществен прием след завършен осми клас на ученици, които ще се обучават по дуална система, паралелката е с професия "Готвач" и включва 25 ученици. Дуалната система на обучение се въвежда с подкрепата на българо-швейцарския проект ДОМИНО.

www.pgtbs.com

5. Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

ПГЕЕ"К.Фотинов" обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника, компютърна техника и технологии, която има приложение във всички сфери на обществения живот. Професионалната гимназия въведе и обучение по специалността Програмно осигуряване.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и от тази учебна година ще се създаде оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика.
Гимназията разполага с отлична материална база - специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.

С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГЕЕ "К.Фотинов" се налага като успешна и желана образователна институция, чийто възпитаници намират реализация в професионалната област или продължават образованието си във висши учебни заведения.

www.pgee-bourgas.com

6. Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

7. Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Св.Никола”

http://www.morskoburgas.com

8. Професионална гимназия по транспорт

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г.

Сградата на училището се намира в непосредствена близост до центъра на град Бургас и Морската градина. След изпълнение на проект за "Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт" по програма "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас", учебното заведение е с изцяло обновена база -  нови учебни стаи и специализирани кабинети за биология и химия, осигуряващи условия за демонстрация на опити; модерни компютърни кабинети и библиотека; напълно подменена система за отопление; съвременни условия за практикуване на спорт на закрито - нов и просторен физкултурен салон със съблекални с душове, и закрито - обновено дворно пространство.

В гимназията по транспорт в Бургас се осъществява прием в специалности след завършен VII клас, в дневна и задочна форма на обучение, в едни от най-модерните и търсени професионални направления в сферата на транспорта - "Атомобилна мехатроника", "Пристанищна механизация" "Автотранспортна техника" с разширено изучаване на английски език, "Спедиция, транспортна и складова логистика" с разширено изучаване на английски език и най-новата специалност в автомобилната индустрия - "Електрически превозни средства/хибриди".

www.autoburgas.com


9. Професионална гимназия по дървообработване “Георги Кондолов”

Училището се изучават специалностите: горско и ловно стопанство и производство на мебели. Учебните занятия се провеждат в една смяна.

http://www.pgd-kondolov.com

10. Професионална техническа гимназия

11. Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации е създадена през 1952 г. със задача да обучава и подготвя строителни кадри.
В момента в училището се обучават 344 ученика разпределени в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение.

Училището се намира в жилищен комплекс "Зорница", бл.46. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура и модерно обзаведено общежитие.

http://pgsi.bg

12. Професионална търговска гимназия

http://tg-bs.com

 

Университети

Бургаският свободен университет

осигурява образование в областта на информационните технологии и инженеринг, бизнес и мениджмънт, право и публична администрация, медии, социални дейности и психология. Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА за качество във висшите учебни заведения дава 9,03 от 10 точки на професионалната област "Информатика и компютърни науки" в Бургаския свободен университет Факултет по компютърни науки и инженерство има специалности "Информатика и информатика, софтуер" Инженеринг, приложна информатика и мултимедия, комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, компютърни системи и технологии, системно инженерство в промишлеността и туризма, електроразпределение и електрическо оборудване.

Университет „Асен Златаров” - Бургас

има 4 факултета - Факултет по технически науки (Технология на материалите, биотехнологии, компютърни технологии и електроника, Факултети по социални и естествени науки и Факултет по социално здравеопазване и здравеопазване. Има и 4 колежа - Технически колеж, Медицински колеж, Туристически колеж и Катедра по чужди езици за славянски и немски език Катедрата по чужди езици осигурява обучение по немски и словенски

 

 

 

 

Езикови умения

37 134 души на възраст 19 - 34 години говорят два или повече чужди езика
 
Английски език
Руски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Турски език
Гръцки език
Други езици
89,2
57,3
33,0
14,2
9,0
8,4
7,5
3,3
4,3
Брой Говорими езици (%)
Нито един
Един чужд език
Два чужди езика
Три чужди езика
Четири или повече чужди езика
3,8
20,2
44,3
20,2
11,5

 

 

Технически умения

Независимо проучване, направено между хората на възраст 19-34 години, показва, че 12,3% оценяват тяхното ниво на компютърна грамотност като високо и 23,8% като много високо.
 
Използване на компютър
Всеки ден
Почти всеки ден
1-2 пъти в седмица
3-4 пъти в седмица
Рядко
Никога
90,0
8,2
0,8
0,2
0,5
0,3
Използване на MS Office Програми
Нито една програма
Само една програма
Две програми
Три програми
Всички четири програми
8,2
5,0
17,5
24,0
45,3

 

 

Компетенции по компютърно програмиране

 • Владее поне един език за програмиране
 • Без езикова компетентност по програмиране

 

 

Галерия