Контакти

Условия за бизнес

Бургас има благоприятно положение и предлага на инвеститорите уникално съчетание от условия и възможности за развитие на техния бизнес.

Демография / Образование

Демографски профил на България и Бургас

 

Демографски профил на България

 • Население: ~ 7,1 млн. души
 • Работна сила: ~ 3,2 млн. души
 • Около 60% от населението в трудоспособна възраст (25-64 години) говори най-малко един чужд език
 • Приблизително 80% от населението в трудоспособна възраст е със средно или висше образование
 • България е силно урбанизирана страна, тъй като около 74 % от населението е концентрирано в градовете

Демографски профил на Бургас

Община Бургас е четвъртата по големина община в България.

 • Населението на Община Бургас през 2019 г. е 208 235 души, от които 67% са в трудоспособна възраст
 • На разстояние от 45 мин. с  автомобил, живеят над 400 000 души, от които 290 000 в работоспособна възраст
 • 93% от населението на общината е съсредоточено в град Бургас
 • Общината привлича трудови ресурси от съседните общини, чрез ежедневни трудови пътувания.

Образование

В Бургас има два университета, четири колежа, филиал на "Национална художествена академия" и 59 училища и гимназии, в които се обучават 11 908 ученика.

~ В бургаския филиал на "Националната художествена академия",  се обучават студенти по специалности от професионално направление "Изобразително изкуство".

~В университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас се обучават годишно над 3000 студенти по общо над 30 специалности, в пет факултета и три колежа (колеж по туризъм, технически и медицински колеж) и в департамент по езиково обучение. От 2019г. в  структурата на университет "Проф. д-р Асен Златаров" се разкри Медицински факултет, където се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на специалност "Медицина".
През 2021г., съвместно с американската корпорация EON Reality - световен лидер в областта на академичните и индустриални решения, използващи виртуална и добавена реалност, университетът внедри свръхмодерен EON-XR център за подготовка и обучение. Иновативната лаборатория ще позволи на над 5000 студенти, 750 преподаватели и корпоративни потребители да получат достъп до EON-XR и да тестват и прилагат готови индустриални решения и да създават нови.

~ В "Бургаски свободен университет" годишно се обучават над 2000  студенти, от които 17 % в Център по икономически и управленски науки, 16% в Център по юридически науки, 41% в Център по хуманитарни науки и 26% в Център по информатика и технически науки.

 

Бургаските професионални гимназии са 12 и в тях се обучават 6 058 ученика, в различни направления. Професионалните гимназии са участват активно в програма „Професии и бъдеще“ за модернизиране на професионалното образование, по която се въвеждат  нови направления и се осигурява свързаност с бизнеса. 
Сред новите специалности, въведени по тази програма са  „Електрически превозни средства“, с фокус върху  софтуерното поддържане на автомобила в ПГ по транспорт, „Авиационен техник“ в ПГ по механотехника и „Програмиране на изкуствен интелект“ в ПГ по компютърно програмиране и иновации.

 

 

Статистика

 • 500 ученика от Бургас посещават курсове по китайски език
 • 98% от учениците в средните училища в Бургас изучават чужд език
 • 73% от учениците изучават поне два чужди езика
 • 1 302 студенти са завършили висше образование за 2019 година

 

Средни училища
Учащи
Завършили
1820
364
Професионални гимназии
Учащи
Завършили
6058
1248
Профилирани гимназии
Учащи
Завършили
4030
806
Висше образование
Учащи
Завършили
6091
1346

 

54%
степен "Бакалавър"
45%
степен "Магистър"
1%
степен "Доктор"

 

 

Училища

В област Бургас има 16 професионални гимназии, от които 12 са на територията на Община Бургас, както и Природоматематическа гимназия и езикови гимназии. 

Природоматематическата гимназия е с утвърдени традиции в подготовката на добри математици и програмисти, а езиковите гимназии са със засилено изучаване на английски език,  немски език, руски език и  романски езици (френски, испански, италиански).

Професионални гимназии

1. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации е най-новото високотехнологично училище в Бургас. Мисията му е да подготвя ИT специалисти за нуждите на сектора.

Гимназията е с интензивно изучаване на английски език и предлага професионална подготовка по специалностите  "Програмно осигуряване", "Изкуствен интелект" и "Приложно програмиране". Учениците  придобиват знания и умения  в областта на програмирането, хардуерния дизайн, облачните технологии, роботиката, изкуствения интелект и киберсигурност.

Обучението се извършва в модерен и високотехнологичен кампус,с общежитие, ученически стол, физкултурен салон, учебна фирма , просторен двор с възможности за спорт на открито. Освен утвърдената учебна програма, гимназистите работят и по реални проекти под менторството на специалисти от бранша.

 

www.codingburgas.bg

2. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

ПГМЕЕ е водещо училище в гр. Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика. Там гимназистите се обучават по специалностите “Промишлена естетика и дизайн”, “Автотранспортна техника”, “Ел. Обзавеждане на производството”, “Електрообзавеждане на транспортна техника”, “Компютърни мрежи”,  “Микропроцесорна техника” , “Промишлена електроника” , “Мехатроника”.

www.pgmee.com

3. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ПГСАГ "Кольо Фичето" Бургас е създадена през 1960 г. и в продължение на повече от 55-години обучава кадри за строителния сектор, чиито профили са съобразени с потребностите на пазара на труда. Гимназистите се обучават по специалности: "Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Геодезия", "Парково строителство и озеленяване", "Транспортно строителство".

 http://kolioficheto.com

4. Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас е общинска неспециализирана професионална гимназия.
В училището се овладяват професии от сферата на туризма: "Хотелиер", "Администратор в хотелиерството", "Ресторантьор", "Организатор на туристическата агентска дейност", "Техник-технолог в ХВП", които дават трета степен професионална квалификация и "Готвач", която дава втора степен професионална квалификация. Интензивно се изучават Английски, Немски и Руски езици. Гимназията разполага със съвременна учебна база- модерни кухни, учебни фурни, кабинети по сервиране, кабинет- хотелска рецепция, компютърни зали, физкултурен салон и библиотека. Учебните занятия се осъществяват от висококвалифицирани преподаватели, с богат практически опит.
С подкрепата на българо-швейцарския проект "ДОМИНО", в гимназията е въведена дуалната система на обучение.

www.pgtbs.com

5. Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

ПГЕЕ"К.Фотинов" обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника, компютърна техника и технологии, програмно осигуряване,  които имат приложение във всички сфери на обществения живот.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и  оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, по които учениците посещават европейски страни-партньори и реализират там своята учебна практика.
Гимназията разполага с отлична материална база - специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.

www.pgee-bourgas.com

6. Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

Гимназията предлага обучение по специалностите "Химични технологии“; „Технологичен и микробиологичен контрол“; „Екология и опазване на околната среда“; „Автоматизация на производството“ и „Системно програмиране“. Професионално-техническата подготовка на учениците се осъществява в оборудвани кабинети и лаборатории, позволяващи пълноценното реализиране на учебните програми и в сферата на Биотехниката и Автоматизацията на производството.

7. Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Св.Никола”

 Обучението в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Св.Никола” е по следните специалности:

 • „Митническа и данъчна администрация, ”Професия „Данъчен и митнически посредник”
 •  „Корабни машини и механизми”,  STEM Професия  „Корабен техник”
 • „Експлоатация на пристанищата и флота”, STEM Професия „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота”
 • „Корабоводене ‐ морско”, STEM Професия „ Корабоводител”

http://www.morskoburgas.com

8. Професионална гимназия по транспорт

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г.

Сградата на училището се намира в непосредствена близост до центъра на град Бургас и Морската градина и е с изцяло обновена база -  нови учебни стаи и специализирани кабинети за биология и химия, осигуряващи условия за демонстрация на опити; модерни компютърни кабинети и библиотека; напълно подменена система за отопление; съвременни условия за практикуване на спорт на закрито - нов и просторен физкултурен салон със съблекални с душове, и закрито - обновено дворно пространство.

В гимназията по транспорт в Бургас се осъществява прием в специалности след завършен VII клас, в дневна и задочна форма на обучение, в едни от най-модерните и търсени професионални направления в сферата на транспорта - "Атомобилна мехатроника", "Пристанищна механизация" "Автотранспортна техника" с разширено изучаване на английски език, "Спедиция, транспортна и складова логистика" с разширено изучаване на английски език и най-новата специалност в автомобилната индустрия - "Електрически превозни средства/хибриди".

www.autoburgas.com


9. Професионална гимназия по дървообработване “Георги Кондолов”

В Професионална гимназия по дървообработване “Георги Кондолов”, се изучават специалностите: горско и ловно стопанство и производство на мебели.

http://www.pgd-kondolov.com

10. Професионална техническа гимназия

Прафесионална техническа гимназия, подготвя по специалности свързани с климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения.

www.ptgburgas.com

11. Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации е създадена през 1952 г. със задача да обучава и подготвя строителни кадри. В гимназията се обучават 344 ученика разпределени в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение по специалностите „Електромонтьор“,  „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ и „Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника“. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура и модерно обзаведено общежитие.

http://pgsi.bg

12. Професионална търговска гимназия

Професионална търговска гимназия- Бургас,  предлага  засилено чуждоезиково обучение по специалности „Оперативно счетоводство“, „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“, „Бизнес администрация"

 

http://tg-bs.com

 

Университети

Бургаски свободен университет е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус:

 • БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA).
 • Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка
 • Работи по 24 договора с университети в Европа за обмен на студенти и преподаватели.
 • Участва в Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ЕCTS).
 • Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации.
 • БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и e институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.

БСУ провежда обучение и научни изследвания в областите:

 • Правни, социални и стопански науки

 • Хуманитарни науки

 • Технически и компютърни науки

Националната агенция за оценка и акредитация за качество във висшите учебни заведения дава оценка на професионалната област "Информатика и компютърни науки" в Бургаския свободен университет 9,03 от максималните 10 точки.

www.bfu.bg

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България и e институционално акредитиран до 26.07.2023 г. с оценка  8.84  (решение на акредитационния съвет към НАОА, протокол № 14/26.07.2018 г.)  
           Обучението в Университета се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки,  Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински факултет. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти .
Обучението в  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" се извършва по 18 професионални направления в  45 акредитирани бакалавърски и над 30 магистърски програми.
В структурата на Университета достойно място заемат  Централната научноизследователска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.
В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес  е в съответствие с Европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес. Разработена е университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучение. По качество на научните изследвания Университетът е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката. В изпълнение политиката на ръководството за подмладяване и повишаване на квалификацията на академичния състав се наложи практиката за обявяване на конкурси на всички нива - от „асистент” до „професор”.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” разполага със съвременна материална база, която е в съответствие с държавните изисквания за високо качество на обучението. Тя се състои от шест учебни корпуса, спортна база, три студентски общежития, три студентски стола и център за медицинско обслужване. Легловият фонд на студентските общежития дава възможност за настаняване на всички студенти, които не са жители на Бургас.
Библиотечно – информационният комплекс включва Централна библиотека и три филиала. Библиотечно – информационният комплекс предоставя материали от широк спектър области на знанието - обществени, икономически, хуманитарни и технически науки. В читалните са оборудвани 150 читателски места. Осигурен е достъп до научните бази данни Scopus, ScienceDirect, EmBase, Web of Knowledge.
Академичното ръководство полага системни усилия за поддържането, разширяването  и ефективното използване на наличната материална база, за нейното модернизиране и обновяване.
Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия  и др.  Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.

www.btu.bg

Национална художествена Академия

За първи път в своята над 120-годишна история Националната художествена академията изнася териториално образователна структура. Филиалът в Бургас е факт по силата на Постановление № 16 от 5 февруари 2018 г. на Министерския съвет. Филиалът на НХА се помещава на втория етаж в модерната и нова сграда на Магазия 1 в зоната за свободен достъп на Бургаското пристанище, където са изградени ателиета и лекционни зали за студентите, както и административни помещения. За създаването на Филиала на НХА в Бургас Академията получи съдействие и цялостна подкрепа от Община Бургас, която със собствени средства извърши реконструкция и преустройство на учебните ателиета, за да отговарят на необходимите изисквания.

www.nha.bg

 

 

 

 

 

Езикови умения

37 134 души на възраст 19 - 34 години говорят два или повече чужди езика
 
Английски език
Руски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Турски език
Гръцки език
Други езици
89,2
57,3
33,0
14,2
9,0
8,4
7,5
3,3
4,3
Брой Говорими езици (%)
Нито един
Един чужд език
Два чужди езика
Три чужди езика
Четири или повече чужди езика
3,8
20,2
44,3
20,2
11,5

 

 

Технически умения

Независимо проучване, направено между хората на възраст 19-34 години, показва, че 12,3% оценяват тяхното ниво на компютърна грамотност като високо и 23,8% като много високо.
 
Използване на компютър
Всеки ден
Почти всеки ден
1-2 пъти в седмица
3-4 пъти в седмица
Рядко
Никога
90,0
8,2
0,8
0,2
0,5
0,3
Използване на MS Office Програми
Нито една програма
Само една програма
Две програми
Три програми
Всички четири програми
8,2
5,0
17,5
24,0
45,3

 

 

Компетенции по компютърно програмиране

 • Владее поне един език за програмиране
 • Без езикова компетентност по програмиране

 

 

Галерия